Traditionella golvbrunnar

Visa alla / Göm alla

fold faq

Hur ska tätskiktsanslutningen utföras i en JAFO-golvbrunn, är det ok om tätskiktet sticker fram under klämringen?

Montering av klämring i golvbrunn

Vår monteringsanvisning anger hur man gör håltagningen i manschetten / tätskiktet så att den hamnar rätt i golvbrunn och dess säte. Om man gör enl anvisningen kommer manschetten / tätskiktet att sluta någon mm upp på det koniska sätet. Anledningen till att manschetten / tätskiktet inte ska ligga under klämringen är att beroende på manschetten / tätskiktets tjocklek kan den påverka klämringens tryck på manschetten i det koniska sätet negativt dvs klämringens horisontella undersida kan komma att landa på manschetten / tätskiktet i det koniska sätet. Vilket på sikt kan leda till ett läckage. För att underlätta håltagningen i manschetten / tätskiktet finns JAFO Skärmall, RSK 7133874.

Om det är en plastmatta som yt- och tätskikt är det i regel en enkel åtgärd att lossa klämringen och skära bort den del av golvmattan som ligger ut på den horisontella ytan nere i golvbrunn.

Om det är klinkergolv som ytskikt måste klämringen lossas så att det går att skära bort den del av manschetten / tätskiktet som ligger ut på den horisontella ytan nere i golvbrunn. För att kunna lossa och demontera klämringen måste man i regel också lossa klinkerramen eftersom hålet i klinkerramen oftast är mindre än klämringen.

Låt en auktoriserad plattsättare avgöra om det är möjligt att lossa utan att skada tätskiktet och klinkerramen. 

Montering av klämring i förhöjningsring

För en säker håltagning i tätskiktet ska JAFO Skärmall RSK 7133874 användas. I JAFO Förhöjningsringar finns ingen horisontell yta som tätskiktet kan hamna på så som det finns i JAFO Golvbrunnar. Dock finns skruvinfästningen till klämringen här, därför får det heller inte här ligga något tätskikt under klämringens horisontella yta.

Klämringens läge i golvbrunnssätet 

Beroende på tätskiktets tjocklek kommer klämringen att ligga högre i golvbrunnssätet ju tjockare tätskiktet är. Oftast blir det en glipa på cirka 0,5 - 2,5 mm mellan golvbrunnssätets horisontella yta och undersidan på klämringen.Länk till gällande monteringsanvisning, Klicka här

Kategori: Golvbrunnar
fold faq

Enligt gällande branschregler måste golvbrunnar före 1991 bytas i samband med renovering av ett våtrum, hur kan man se om en JAFO-golvbrunn är av godkänd ålder?

Samtliga JAFO´s golvbrunnar som är utrustade med klämring som skruvas fast är av godkänd ålder och konstruktion, klämringen skruvas med 5 st rostfria syrafasta skruvar. Utöver detta måste det också kontrolleras hur golvbrunn är infäst i bjälklaget, vilket oftast innebär att golvbrunn måste installeras om enl. nu gällande krav på fastsättning i bjälklaget. I träbjälklag ska golvbrunn monteras i en monteringsplatta.

Länk till gällande monteringsanvisning, Klicka här


Kategori: Golvbrunnar
fold faq

Golvbrunn i vårt nya badrum är monterad direkt i spånskivan och inte i någon monteringsplatta, är detta ok?

Entrepenören har inte följt våra monteringsanvisningar vilket innebär att de tar på sig ett konstruktionsansvar för det sätt de valt att montera golvbrunnen på. Våra monteringsanvisningar bygger på beräkningar, lång erfarenhet och praktiska installationer tillsammans med byggbranschens aktörer. Våra monteringsanvisningar ska därför utan undantag följas.


Kategori: Golvbrunnar
fold faq

Golvbrunnen har hamnat fel i badrummet, den ligger närmare väggen än 200 mm, måste den bilas upp och flyttas?

Kontakta JAFO för besked om lämplig åtgärd.


Kategori: Golvbrunnar

unidrain® väggnära golvavlopp

Visa alla / Göm alla

fold faq

Är det svårare att rensa en designgolvbrunn / golvränna / duschränna jämfört med en traditionell golvbrunn?

Generellt är det inte svårare att rensa vattenlåset i en designgolvbrunn / golvränna / duschränna. Ofta är det enklare.


fold faq

Är det någon skillnad i kapacitet beroende på längden på designgolvbrunnen / golvrännan / duschrännan?

Det är designgolvbrunnens / golvrännans / duschrännans vattenlås som är styrande för kapaciteten och därför har längden på designgolvbrunnen / golvrännan / duschrännan ingen kapacitet påverkan. Dock kan man säga att bästa avvattningen av golvet får man om längden anpassas till duschplatsens längd.


fold faq

Har en designgolvbrunn / golvränna / duschränna samma kapacitetberoende på längden på designgolvbrunnen / golvrännan / duschrännan?

En designgolvbrunn / golvränna / duschränna som är certifierad är också typgodkänd och testad mot standarden EN 1253 där även kapaciteten mäts precis som för typgodkända traditionella golvbrunnar. Generellt kan man säga att alla designgolvbrunnar / golvrännor / duschrännor klarar alla normala flöden i ett duschutrymme. Har man större flöden bör man diskutera med tillverkaren av designgolvbrunnen / golvrännan / duschrännan.


fold faq

Är det någon skillnad ur vattenskadesynpunkt om en designbrunn / golvränna / duschränna ansluts mot tätskiktet med klisterfläns eller mot skruvad klämring?

Det är ingen skillnad ur vattenskadesynpunkt hur tätskiktet appliceras mot designgolvbrunnen / golvrännan / duschrännan. Alla designgolvbrunnar / golvrännor / duschrännor som är systemgodkända och har certifikat har genomgått samma hårda test och är likvärdiga vid tätskiktsanslutningen om montaget utförs korrekt.


fold faq

Krävs det att en plattsättare är auktoriserad av BKR Byggkeramikrådet www.bkr.se för installation av en designgolvbrunn / golvränna / duschränna för väggnära placering?

För beställaren innebär att auktoriserat/behörigt företag ökad trygghet och ett högre värde genom det kvalitetsdokument som följer med installationen.


fold faq

Hur stora golvplattor kan jag ha vid installation av en designgolvbrunn / golvränna / duschränna och väggnära montage?

En designgolvbrunn / golvränna / duschränna kan kombineras med vilken storlek av golvplattor som helst. Det är inte designgolvbrunnen / golvrännan / duschrännan som avgör. För plattornas storlek bör man rådgöra med plattsättaren vad som är lämpligt för aktuell installation.


fold faq

Är det svårare att installera en designgolvbrunn / golvränna / duschränna jämfört med en traditionell golvbrunn?

Principiellt nej. De hantverkare som utbildats av leverantören klarar detta på samma sätt som en traditionell golvbrunn. Detta tar endast marginellt någon längre tid.

fold faq

Krävs det en VVS installatör som är auktoriserad av SäkerVatten för att installera en designgolvbrunn / golvränna / duschränna?

Det är en stor fördel och trygghet att installationen utförs av en auktoriserad installatör. Det är dock inget formellt krav. För full försäkringstäckning kräver dock försäkringsbolagen att installationen utförts enligt gällande branschregler. En auktorisation binder installatören till dessa regler.


fold faq

Godkänner försäkringsbolagen designgolvbrunnar / golvrännor / duschrännor för väggnära montage?

Försäkringsbolagen förutsätter i sina allmänna villkor att installationer utförts enligt, de vid tidpunkten för installationen, gällande branschregler. Certifierade och rätt installerade designgolvbrunnar / golvrännor / duschrännor är alltså accepterade av försäkringsbolagen på samma sätt som traditionella golvbrunnar.


fold faq

När började nuvarande branschregelverk för designgolvbrunnar / golvrännor / duschrännor för väggnära placering gälla?

Branschregelverket trädde i kraft 2008-10-01. För respektive systemgodkännande gäller datumet på certifikatet.


fold faq

Är golvbrunnar / golvavlopp godkända att installeras direkt mot en vägg?

Gällande branschregler började gälla 2008-10-01 som föreskriver så kallade systemgodkännande. Det vill säga att kombinationen av ett fabrikat av designgolvbrunn / golvränna / duschränna och ett fabrikat av tätskiktssystem skall ha bestått ett laboratorie test som sedan verifieras genom att ett godkännandecertifikat utfärdats av SITAC där också produkternas monteringsanvisningar granskats och godkännts. Gällande godkännanden och certifikat finns publicerade på hemsidor hos BKR www.bkr.se, SäkerVatten www.sakervatten.se, GVK www.gvk.se samt hos respektive leverantör av designgolvbrunnar / golvrännor / duschrännor.

unidrain® systemgodkännande klicka här.


fold faq

Vi har fått installerat en unidrain® golvränna tillsammans med ett tätskiktssystem som inte anges på er hemsida, är det ok?

Innebär att om entrepenören valt att montera golvbrunn med ett tätskiktssystem som inte är testat och godkänt enl gällande systemgodkännande krav, kommer installationen att betraktas som icke godkänd och entrepenören är skyldig att skriva en avvikelse. JAFO och unidrain® har ett flertal godkända kombinationer, se vår hemsida www.unidrain.se som uppdateras kontinuerligt.