Råttor i avloppet - JAFO RAT-EXX Råttstopp är lösningen

Råttor är skadedjur och allvarliga smittospridare. Råttor tar sig in i fastigheter via avloppssystemet och gnager sönder elledningar, isolering, golvbrunnar och dess vattenlås.

Stoppa råttor

Elektroimpulser, utan att vara dödande, stoppar och spärrar effektivt råttor från att ta sig via avloppssystemet in i bostäder, restauranger, livsmedelsbutiker och andra lokaler. JAFO RAT-EXX elektroniskt råttstopp placeras i den horisontella servisledningen i källare /bottenplan eller i mark. Därmed avskärmas hela fastighetens avloppssystem på en enda punkt från inträngning av råttor.
En effektiv, enkel, ekonomisk och miljövänlig metod.


JAFO RAT-EXX Råttstopp (Produktblad & Monteringsanvisning)

JAFO RAT-EXX Råttstopp (Produktsortiment och tillgängliga rördimensioner)

En fastighetsägares första intresse är att effektivt stopp och hindra råttorna från att tränga sig in i fastigheten. Att ansvara för att decimera antalet råttor genom avdödning på olika sätt ligger främst på en kommun / stads ansvar. 
JAFO RAT-EXX Elektroniskt råttstopp finns monterad / installerad i ett stort antal fastigheter med ett 100% råttfritt resultat som följd via avloppen.

Råttor

I Sverige finns fyra olika gnagare; Brunråttan, husmusen och den lilla samt stora skogsmusen som kan förekomma i byggnader och påverka vårt boende och oss människor. I storstäderna och tätbebyggda områden är det brunråttan som orsakar störst problem av gnagarna.

Brunråttan trivs där det finns människor. Det är däremot viktigt att de håller sig utanför vår inomhusmiljö. Inomhus kan de vara ett hot mot vår hälsa samt skada fastigheten genom att gnaga sönder elledningar, isoleringsmaterial golvbrunnar och avloppssystem. I gångsystemen bygger de större kammare där de lägger upp matförråd eller har bon. Brunråttan är allätare och en smittspridare. Råttan sprider farliga sjukdomar som är klassade som allmänfarliga av Smittskyddsinstitutet. Smittorna sprids framför allt genom urin och avföring från gnagarna.

 

Brunråttan

  • Brunråttan är bra på att gräva, och gräver ofta omfattande hålsystem. Den är en god simmare, både på ytan och under vattnet. 
  • En råtta kan ta sig in igenom Ø20 mm hål. 
  • En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör och därmed skada eller ta sig in i bostäder via WC stolar och golvbrunnar. 
  • En honråtta föder upp till fem kullar per år. Brunråttan får vanligen 6 - 8 ungar per kull men kan undantagsvis få upp till 20 ungar. 
  • En råtta lever i 1 - 3 år.

Monteras i den horisontella servisledningen i källare / bottenplan eller i mark.