Vanliga frågor

Traditionella golvbrunnar

Ett självrensande vattenlås har klarat de tester som krävs enligt europastandard SS-EN 1253, men beroende på vad som spolas ner kan vattenlåset ändå över tid behövas rensas.

Samtliga JAFOs golvbrunnar som är utrustade med en klämring som skruvas fast med 5 st rostfria syrafasta skruvar (se illustration nedan), är av godkänd ålder och konstruktion.

Utöver detta måste det också kontrolleras att golvbrunnen är korrekt monterad i bjälklaget, t ex ska en golvbrunn som sätts i träbjälklag monteras i en monteringsplatta (se illustration nedan) enligt gällande branschregler.

Entrepenören har inte följt våra monteringsanvisningar vilket innebär att de tar på sig ett konstruktionsansvar för det sätt de valt att montera golvbrunnen på. Våra monteringsanvisningar bygger på beräkningar, lång erfarenhet och praktiska installationer tillsammans med byggbranschens aktörer. Våra monteringsanvisningar ska därför utan undantag följas.

Enligt gällande branschregler ska en traditionell golvbrunn placeras med flänsens yttre del minst 200 mm från väggen. Är detta inte uppfyllt behöver den i så fall bilas upp och flyttas.

I träbjälklag ska golvbrunnen monteras i en monteringsplatta, se illustration nedan.

JAFOs skärmall (RSK 7133874) säkerställer en korrekt håltagning, se Monteringsanvisning Golvbrunnar i plast. Enligt gällande branschregler ska leverantörens hjälpmedel, exempelvis en skärmall, användas.

Ja, eftersom man i de flesta fall lägger klinkerramen i fixet. Dock måste det säkerställas att öppningen i klinkerramen är stor nog för att ta upp vattenlåset.

Ja, det kan man. Viktigt dock att O-ringen sitter monterad i O-ringsspåret på varje förhöjningsring.

Ja, enligt gällande branschregler ska leverantörens monteringshjälpmedel användas, exempelvis en skärmall, se illustration nedan.

Ja, beroende på tätskiktets tjocklek varierar dock mellanrummets storlek. Med ett tjockare tätskikt, t ex en plastmatta, kommer mellanrummet att vara något större. 

Åtdragningsmomentet är 1Nm, dvs ingen skruvdragare ska användas. Om man drar för hårt deformeras klämringen på insidan, vilket kan medföra att golvbrunnen punkteras.

Tätningen sker i det koniska sätet, dvs där klämringen pressar tätskiktet mot golvbrunnen.

Ja. Undantaget är golvbrunnen 86:an där vattenlåset sitter monterat ända upp i klämringen, vilket medför att ett mattpaket (MP) med en sil i plast inte passar.

Den håliga sidan på monteringsplattan ska vara uppåt, se illustration nedan.

Unidrain väggnära designgolvbrunnar

Nej. Dock kan en plastmatta användas som yt- och tätskikt då den friliggande golvrännan Vinyl används och placeras minst 200 mm från vägg. (I dessa fall behöver inte tätskikten vara systemgodkänt.)

Ja. Dock bör man säkerställa att flödeskapaciteten på 0,6 l/s är tillräckligt för avsedd användning. T ex i ett badrum med en dusch, ett tvättställ och en WC så är Boverkets lagkrav uppfyllda med det lågbyggda utloppshuset.

Ja, men se till att återförsluta tejpen alternativ ersätta denna med en byggtejp som inte lämnar häftämnesresten. 

Försäkringsbolagen förutsätter i sina allmänna villkor att installationer utförts enligt, de vid tidpunkten för installationen, gällande branschreglerna. Golvbrunnar från Unidrain är typgodkända. Rätt installerade är de alltså accepterade av försäkringsbolagen, på samma villkor som gäller för traditionella golvbrunnar.

Unidrains designgolvbrunnar är typgodkända och testade mot standarden SS-EN 1253, där även kapaciteten mäts, på samma sätt som för typgodkända traditionella golvbrunnar. Designgolvbrunnen Unidrain klarar alla normala flöden i ett duschutrymme. Vi rekommenderar att man kontaktar vår kundtjänst (info@remove-this.jafo.remove-this.eu eller 046-33 39 00) för tips och hjälp om installation ska göras för större flöden för att få optimal konfiguration.

Korrosionen beror med största sannolikhet på orenheter efter byggnationen dvs golvrännan har inte rengjorts i tillräcklig omfattning. Det rostfria stålet korroderar enbart om något oädelt material tillföres ytan.

Prova att polera bort punktkorrosionen med exempelvis kromputsmedel eller något annat liknande medel för rengöring av rostfritt stål.

Se Drift och skötsel av din Unidraininstallation.

Det skiljer sig inte jämfört med en traditionell golvbrunn. Stäm dock gärna av med golvvärmeleverantören om de har några specifika krav gällande t ex placering av golvvärmeslingan eller spackelskiktets tjocklek.

Ramen ligger löst på avloppsarmaturen och fixeras med hjälp av klinkerplattorna, se illustration nedan. Vattnet dräneras därmed ut under ramen och ner i avloppsarmaturen.

Man behöver stänga till utrymmet mellan golvspånskivan och gaveln på armaturen, med exempelvis en skumgummilist eller fogskum (dock inte mer än att avloppsarmaturens nedvikta kant kan gafflas in i avjämningsmassan), se Monteringsanvisning.

Montera fixturen högre i konstruktionen genom att bygga på golvregeln/kortlingen med t ex en tillsågad kloss eller list, dvs en 10 mm kloss under fixturen ger ca 26 mm spackelskikt.

Bygghöjden är en kombination av rännan och utloppshuset, dvs bygghöjden är summan av utloppshusets höjd och H-måttet, där H-måttet varierar mellan 12-22 mm beroende på avloppsarmaturens längd. H-måttet kan hittas i produktdokumentationen. 

Inbyggnadsmåttet/inbyggnadslängd varierar beroende på vilken typ av modell och avsedd placering, men är alltid större än det synliga måttet. Titta på vald avloppsarmatur och längdmodell i produktspecifikationen alternativt kan Konfiguratorn användas där detta visas i specifikationen, se Konfiguratorn.

En designbrunn från Unidrain kan kombineras med vilken storlek av golvplattor som helst. Den underlättar dessutom montering av stora golvplattor, eftersom fallet läggs i endast en riktning.

Man kan antingen använda sig av en vanlig avloppsarmatur från Unidrain eller en ShowerLine, med inbyggda fallskenor. Monteringsvideo för dessa finns under Unidrains monteringsvideor.

Det finns en lista med systemgodkända tätskikt, se på unidrain.se under Systemgodkännanden. I respektive Godkännandebevis anges även när de blev godkända att använda tillsammans med Unidrain.

Nej. Inte utan att bryta upp golv- och väggplattor, då ramen monteras under plattorna och är olika i utförande för serierna.

Det finns krav att installatören är utbildad på det aktuella tätskiktet. Se BKRs hemsida för mer information.

Det är en stor fördel och trygghet att installationen utförs av en auktoriserad installatör. Det är dock inget formellt krav. För full försäkringstäckning kräver dock försäkringsbolagen att installationen utförts enligt gällande branschregler. En auktorisation kräver att installatören följer dessa regler.

Branschregelverket trädde i kraft 2008-10-01. För respektive systemgodkännande gäller datumet på certifikatet.

Ja. För att ge en stabil ingaffling av avloppsarmaturen i spackelskiktet/avjämningsmassan ska fixturen ha den höjden.

För att det inte ska finnas några håligheter där vatten eventuellt kan ställa sig, vilket kan medföra dålig lukt.

Endast de tätskikt som anges på vår hemsida under Systemgodkännanden är godkända att monteras tillsammans med en designgolvbrunn från Unidrain.

Använda det av leverantören rekommenderade limmet. Tätskiktet ska vara systemgodkänt att använda med Unidrain, läs mer här under Systemgodkännande 

Det är designgolvbrunnens vattenlås som är styrande för kapaciteten och därför har längden på designgolvbrunnen ingen kapacietspåverkan. Dock kan man säga att bästa avvattningen av golvet får man om längden anpassas till duschplatsens bredd.

Det är ingen skillnad ur vattenskadesynpunkt hur tätskiktet appliceras mot designgolvbrunnen. Alla designgolvbrunnar som är systemgodkända och har certifikat har genomgått samma hårda test och är likvärdiga vid tätskiktsanslutningen om montaget utförts korrekt.

Designgolvbrunnen Unidrain är godkänd att montera direkt mot vägg, under förutsättning att den är testad enligt branschens systemgodkännande. Detta innebar att golvbrunnen ska vara testad och godkänd med ett angivet tätskikt. Tätskikt godkända med Unidrain finns under Systemgodkännande.

Gällande godkännanden och certifikat finns också publicerade på hemsidorna hos ByggKeramikRådet (BKR), SäkerVatten och GolvBranschensVåtrumskontroll (GVK).

Nej. På samma sätt som för en traditionell golvbrunn medföljer en tydlig monteringsanvisning som skall följas.

Vakuumventiler/luftningsventiler och WC-stosar

Luftningsledningen ska utjämna tryckskillnader och förhindra att vattenlåsen sugs ut. Luftningsledningen ska också avleda gaser som uppstår i spillvattensystemet. Automatiska luftningsventiler kan därför inte helt täcka funktionen, utan minst en öppen luftning måste utföras i installationen.

Dimension och flöde

Spillvatteninstallationer skall utföras så att de kontinuerligt kan avleda ett spillvattenflöde på 150% av de tillhörande tappställenas rekommenderade normflöden. Spillvattenflödet får dock inte vara mindre än att det kan föra bort sådana föroreningar för vilka installationen är avsedd.


Hittade du inte svaret på din fråga?

Skriv ett meddelande till oss, här i formuläret eller skicka e-post till info@remove-this.jafo.remove-this.eu. Vill du hellre ringa? Du når oss på +46 (0) 46 33 39 00.